ساخت و ساز
عملیات اجرایی پروژه سیمرغ در فروردین ماه 1393 آغاز گردید. حجم عملیات خاکبرداری شده پروژه در حدود 21000 متر مکعب و در مدت زمان حدودا 2 ماه انجام پذیرفت، فونداسین برج های سیمرغ به صورت رادیه (Mat)به صورت شبکه ای متراکم از میلگرد سایز 25 اجرا شده است. سازه پروژه سیمرغ، شبکه ای متراکم از میلگرد سایز 25و22 و بتن با عیار 400 یا c30استفاده شده است.وجود دیوار های برشی متعدد در سازه پروژه سیمرغ استحکام مضاعفی به بنای پروژه بخشیده است که موجب مقاومت بیشتر سازه در مقابل زلزله شده است.